Nạp tiền Liện hệ FB Admin 0766.978.978
Nhắn tin với admin
Nick LQMB Nick LMHT
  • 1 Duy Nguyen
  • 2 Nguyễn Văn Lâu
  • 3 Quốcc Sangg
  • 4 Hoàng Lộc
  • 5 Ngô Hoàng Khang
Hello

#295358 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 67
● Trang Phục: 78
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 67

Skin: 78

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 400,000đ

XEM ACC

CARD 500,000đ

MUA NGAY

#295272 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 58
● Trang Phục: 50
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 58

Skin: 50

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 400,000đ

XEM ACC

CARD 500,000đ

MUA NGAY

#295267 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 68
● Trang Phục: 72
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 68

Skin: 72

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 400,000đ

XEM ACC

CARD 500,000đ

MUA NGAY

#295253 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 50
● Trang Phục: 72
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 50

Skin: 72

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 400,000đ

XEM ACC

CARD 500,000đ

MUA NGAY

#295235 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 38
● Trang Phục: 38
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 38

Skin: 38

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 400,000đ

XEM ACC

CARD 500,000đ

MUA NGAY

#295231 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 65
● Trang Phục: 72
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 65

Skin: 72

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 400,000đ

XEM ACC

CARD 500,000đ

MUA NGAY

#295222 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 69
● Trang Phục: 67
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 69

Skin: 67

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 400,000đ

XEM ACC

CARD 500,000đ

MUA NGAY

#295220 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 71
● Trang Phục: 77
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 71

Skin: 77

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 400,000đ

XEM ACC

CARD 500,000đ

MUA NGAY

#295179 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 58
● Trang Phục: 75
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 58

Skin: 75

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 400,000đ

XEM ACC

CARD 500,000đ

MUA NGAY