Nạp tiền Liện hệ FB Admin 0766.978.978
Nhắn tin với admin
Nick LQMB Nick LMHT
  • 1 Huỳnh Trưởng
  • 2 Đỗ Minh Lộc
  • 3 Phùng Thanh Mạnh
  • 4 Nguyễn Hải
  • 5 Hai Cao
Hello

#291812 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 65
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 65

Skin: 83

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 800,000đ

XEM ACC

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY

#291502 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 90
● Trang Phục: 86
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 90

Skin: 86

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 800,000đ

XEM ACC

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY

#291465 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 84
● Trang Phục: 83
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 84

Skin: 83

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 800,000đ

XEM ACC

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY

#285583 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 78
● Trang Phục: 81
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 78

Skin: 81

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 800,000đ

XEM ACC

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY

#285582 - C.Thủ


● Rank: C.Thủ
● Tướng: 77
● Trang Phục: 80
● Bảng Ngọc: 90

Tướng: 77

Skin: 80

Ngọc: 90

Giảm giá: 0%

ATM 800,000đ

XEM ACC

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY

#285580 - K.Cương


● Rank: K.Cương
● Tướng: 79
● Trang Phục: 79
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 79

Skin: 79

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 800,000đ

XEM ACC

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY

#285576 - B.Kim


● Rank: B.Kim
● Tướng: 72
● Trang Phục: 98
● Bảng Ngọc: 0

Tướng: 72

Skin: 98

Ngọc: 0

Giảm giá: 0%

ATM 800,000đ

XEM ACC

CARD 1,000,000đ

MUA NGAY